mysteryland vlag

M2 AANLEVERSPECIFICATIES en Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN M2 PRINTING B.V. VOOR LEVERANTIES EN DIENSTEN

Artikel 1: ALGEMENE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJKHEID
1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de opdrachtnemer: M2 Printing B.V.
2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de opdrachtgever: de natuurlijke persoonof rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten vanwerkzaamheden of levering van zaken. De opdrachtgever zal zich ter zake van de opdrachtnimmer kunnen beroepen op de omstandigheid dat hij namens een derde handelde, tenzij hij zulksuitdrukkelijk aan de opdrachtnemer ter kennis heeft gebracht en de opdrachtnemer alsdan onderdeze voorwaarde de opdracht schriftelijk heeft aanvaard.
3 Voor zover de transactie online tot stand is gekomen en het een consumentenkoop betreft zijnde bepalingen van de wet kopen op afstand van toepassing.
4 De geldende afkoelingsperiode van 7 dagen is alleen van toepassing voor zover de geleverdegoederen geen, een door opdrachtgever gewenste, specifieke behandeling hebben ondergaan.
5 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder opdracht: elk verzoek tot het verrichtenvan werkzaamheden of tot het leveren van zaken, in welke vorm dan ook gedaan. Een opdrachtzal mede geacht worden te zijn gegeven door toezending of afgifte van gegevens of zaken aan dehand waarvan de werkzaamheden als bedoeld in lid 4 van dit artikel kunnen worden verricht.
6 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder werkzaamheden: het produceren,afleveren, installeren, plaatsen, monteren en (af)bouwen van reclamedragers, of delen daarvan inde ruimste zin van het woord.
7 Op alle offertes door, alle opdrachten aan en alle overeenkomsten met de opdrachtnemer zijn dehiernavolgende voorwaarden van toepassing.
8 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij wordtuitdrukkelijk van de hand gewezen.
9 De opdrachtgever met wie eerder op de onderhavige voorwaarden een overeenkomstwerd gesloten, wordt geacht met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met deopdrachtnemer gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

Artikel 2: OFFERTES
1 Alle offertes, voorcalculaties, aanbiedingen en soortgelijke mededelingen door deopdrachtnemer zijn geheel vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijking worden aanvaard.
2 Offertes door de opdrachtnemer zijn gebaseerd op gegevens die door de opdrachtgeverzijn verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten en vermogen daarbijalle van belang zijnde gegevens heeft verstrekt.
3 De van de offerte deel uitmakende documenten (zoals tekeningen, technischebeschrijvingen en dergelijke) zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch vrijblijvend. Zij zijn en blijveneigendom van de opdrachtnemer.

Artikel 3: TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN EN WIJZIGING IN GEGEVENOPDRACHTEN
1 Eerst op het moment dat de opdrachtnemer mondeling of schriftelijk heeft bevestigdde verleende opdracht te aanvaarden komt de overeenkomst tot stand en ontstaan uit deovereenkomst voortvloeiende verbintenissen van partijen.
2 De opdrachtgever draagt het risico van het niet, niet juist, niet tijdig of niet volledigontvangen door de opdrachtnemer van zijn mededelingen.
3 Voor zover onduidelijkheid ontstaat over de inhoud van de gegeven opdracht en deaanvaarding daarvan, zullen de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden geachtworden te zijn geschied overeenkomstig de inhoud van de opdracht.
4 Opdrachtgever verschaft tijdig de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor hetwerk en de beproeving daarvan benodigde energie. De kosten van de benodigde energie zijnvoor rekening van de opdrachtgever.
5 De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om meer werkzaamheden dan vermeld inde opdracht of in de aanvaarding daarvan uit te voeren en aan de opdrachtgever in rekeningte brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of vande goede uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever wordt binnen een bekwame tijd opde hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.
6 De opdrachtnemer zal binnen de grenzen van het redelijke aan wijzigingen in de opdrachtmeewerken, indien en voor zover de inhoud van de door hem te leveren prestatie niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

Artikel 4: OPZEGGING EN ANNULERING
1 De opdrachtnemer heeft steeds het recht, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling ofrechterlijke tussenkomst is vereist, de overeenkomst op te zeggen wanneer de opdrachtgeverin staat van faillissement verkeert, of door hem surseance is aangevraagd, hij opeisbareschulden onbetaald laat, gaat liquideren of zijn vaste verblijfplaats of vestigingsplaatsnaar een plaats buiten Nederland verlegt alvorens naar genoegen van de opdrachtnemerzekerheid te hebben gesteld voor de voldoening van hetgeen ter zake van de uitvoeringvan de opdracht reeds verschuldigd is en nog verschuldigd zal worden, of indien hij middelsbeslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijnvermogen of delen daarvan verliest, tenzij ten behoeve van de opdrachtnemer een naar diensoordeel genoegzame zekerheid wordt gesteld voor voldoening van hetgeen ter zake van deuitvoering van de opdracht verschuldigd is en nog verschuldigd zal worden.
2 De opdrachtgever heeft het recht een overeenkomst te annuleren voordat deopdrachtnemer met de uitvoering van de overeenkomst begonnen is, mits hij de hierdoorvoor de opdrachtnemer ontstane schade vergoedt. Onder deze schade wordt begrepen dedoor de leverancier gederfde winst, waarbij tevens in rekening wordt gebracht de kosten diede opdrachtnemer reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerdeproductiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslagkosten.

Artikel 5: GEGEVENS EN ZAKEN OPDRACHTGEVER; RISICO
1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat gegevens en zaken die de opdrachtnemernodig heeft voor hetnaar diens oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht in degewenste vorm ter beschikking komen van de opdrachtnemer.
2 De opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen, dat er voorafgaande aan deverstrekking aan de opdrachtnemer van kopij, een tekening, ontwerp, een fotografischeopname of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt.
3 De opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot hetmoment dat de opdrachtgever aan de in lid 1 genoemde verplichting heeft voldaan.
4 Indien de opdrachtgever niet voldoet aan de in lid 1 genoemde verplichting, dan heeft de opdrachtnemer, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, het recht de opdracht terug te geven.
5 Indien en voor zover de opdrachtgever dit verzoekt, worden ter beschikking gesteldegegevens en zaken, behoudens het in artikel 17 bepaalde, na voltooiing van de opdracht aande opdrachtgever geretourneerd.
6 De opdrachtnemer is verplicht zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de vande opdrachtgever afkomstige zaken en/of gegevens. Behoudens tegenbewijs wordt deopdrachtnemer geacht aan deze verplichting voldaan te hebben.
7 Het risico ter zake van beschadiging of teloorgaan van de bij de opdrachtnemer of derdenopgeslagen zaken en/of gegevens is uitdrukkelijk voor de opdrachtgever, behoudens indiener sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de opdrachtnemer.
8 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer van alle aanspraken van derden verbandhoudende met de beschadiging of het teloorgaan van de in de voorgaande leden bedoeldezaken en/of gegevens.
9 Vanaf de plaatsing komt de constructie voor rekening en risico van opdrachtgever.Opdrachtgever dient zich tegen aansprakelijkheid voor door de constructie aan derdentoegebrachte schade te verzekeren.
10 Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de opdracht te ontbindenindien en voorzover de inhoud in strijd is met de wet of openbare orde en/of goede zeden.Opdrachtgever behoudt zijn recht op restitutie van de koopsom.

Artikel 6: AANSPRAKELIJKHEID
1 Voor alle directe en indirecte schade van de opdrachtgever, op enigerlei wijze verbandhoudend met, dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdig of niet volledig overeenkomstig deovereenkomst uitvoeren van de opdracht, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemeruitgesloten, tenzij kan worden aangetoond dat dit niet, niet tijdig of niet volledigovereenkomstig de overeenkomst uitvoeren onder de desbetreffende omstandighedenbij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en bij normalebedrijfsvoering niet was voorgevallen. Dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedragdat door de aansprakelijkheidsverzekering van de opdrachtnemer voor de schade wordtuitgekeerd.
2 Voor adviezen die opdrachtnemer verstrekt zonder dat daaraan een uitdrukkelijk op hetverstrekken van adviezen gerichte overeenkomst ten grondslag ligt, aanvaardt M2 Printinggeen enkele aansprakelijkheid uit welke hoofde ook.
3 De opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schadevan de opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken.
4 De opdrachtgever zal zijn recht om de opdrachtnemer voor de in lid 1 bedoelde schadeaansprakelijk te stellen, verwerkt hebben één jaar na het ontstaan daarvan.
5 Aansprakelijkheid voor schade aan en door motorrijtuigen van de opdrachtgever isuitgesloten, behoudens indien en voor zover de opdrachtnemer hiervoor verzekerd is, inwelk geval het volgende geldt. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor de schadeaan, met of door een motorrijtuig van een opdrachtgever door hem veroorzaakt op ofbij zijn bedrijfsterreinen en/of in zijn gebouwen. Deze schade is beperkt tot een bedragvan € 45.000,= per claim. Ingeval er sprake is van een verzekerd motorrijtuig van eenopdrachtgever komt uitsluitend voor vergoeding in aanmerking:
5.1) Het eigen risico dat op basis van de verzekeringsovereenkomst voor rekening vanopdrachtgever komt;
5.2) Het noclaimverlies dat opdrachtgever lijdt gerekend over een periode van 24 maandenna de schadedatum. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken die nietvoor vergoeding in aanmerking komen op basis van bovenstaande regeling.
6 Het risico ter zake van beschadiging of teloorgaan van zaken en/of gegevens tijdensvervoer of verzending is steeds voor de opdrachtgever, ongeacht of het vervoer of deverzending geschiedt door of namens de opdrachtgever, de opdrachtnemer of derden,behoudens indien er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de opdrachtnemer.Onder vervoer en verzending wordt mede begrepen transmissie van data door middel vanhet telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technischmiddel.
7 Het risico ter zake van schade aan of andere problemen samenhangend met na afleveringdoor de opdrachtgever geassembleerde, anderszins bewerkte of aan andere (on)roerendezaken aangebrachte zaken is steeds voor de opdrachtgever.
8 Indien de opdrachtgever de door de opdrachtnemer te leveren zaken niet binnen dertigdagen na beëindiging van de opdracht en voldoening van het ter zake van die opdrachtverschuldigde in ontvangst neemt, worden deze vanaf dat ogenblik voor rekening en risicovan de opdrachtgever opgeslagen.
9 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die directof indirect, middellijk of onmiddellijk met de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamhedenof leveringen samenhangen.
10 De opdrachtgever heeft nimmer het recht de zaken retour te zenden aan deopdrachtnemer, tenzij de opdrachtnemer hiermee uitdrukkelijk mondeling of schriftelijkakkoord is gegaan.

Artikel 7: WIJZE VAN UITVOERING OPDRACHT
1 De opdrachtnemer zal de door hem op grond van de gegeven opdracht te verrichtenwerkzaamheden op zorgvuldige wijze, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap,uitvoeren.
2 Indien de opdracht omvat het plaatsen of bevestigen van reclameborden, lichtbakken endergelijke, dient de opdrachtgever er zorg voor te hebben gedragen dat eventueel benodigdevergunningen zijn verleend en dat ter zake aan alle overige wettelijke of andere vereisten isvoldaan. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle schade die mocht ontstaanindien een dergelijke bevoegdheid ontbrak. Voorts betekent deze omstandigheid niet dat deopdrachtnemer aan enigerlei uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet voldaanheeft.
3 De opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de gegeven opdracht wordt uitgevoerd, eenen ander in de ruimste zin van het woord. Dit laat onverlet, dat de opdrachtgever er jegensde opdrachtnemer voor in staat, dat in het geval de werkzaamheden (mede) omvatten hetaanbrengen van zaken aan of op andere zaken, deze andere zaken hiervoor geschikt zijn.Enige onderzoeksplicht ter zake rust uitsluitend op de opdrachtgever. Dergelijk onderzoekvalt uitdrukkelijk niet onder de tot de opdracht behorende werkzaamheden, tenzij uit eenschriftelijk overeenkomst anders blijkt.
4 Indien en voor zover de opdracht werkzaamheden omvat met betrekking tot stellagesdie in de bodem verankerd zijn of worden, staat de opdrachtgever ervoor in dat er geenkabels, leidingen, buizen, stol of andere obstakels ter plekke in de bodem aanwezig zijn. Deopdrachtgever heeft op dit punt een onderzoeksplicht. De opdrachtgever staat er voor indat het terrein (nagenoeg) vlak is, verhard is en dat er geen obstakels, begroeiing of anderezaken aanwezig zijn die de uitvoering van de werkzaamheden zoudenkunnen bemoeilijken. Een CLIC melding is hierbij verplicht.
5 Indien op verzoek van de opdrachtgever de opdrachtnemer de opdracht uitvoertmet behulp of met verwerking van door de opdrachtgever aangeleverde materialenof halffabricaten, gebeurt zulks geheel voor risico van de opdrachtgever. Vooral, maardaartoe uitdrukkelijk niet beperkt, betreft dit houdbaarheid, hechting, slijtvastheid, licht- enkleurechtheid van de door de opdrachtnemer op dergelijke wijze vervaardigde of bewerktezaken.
6 De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer op bijzondere moeilijkheden ofgezondheidsrisico’s tijdens de bedrukking of bewerking van de door hem aangeleverdematerialen en producten te wijzen.
7 De opdrachtnemer heeft het recht zonder kennisgeving aan de opdrachtgever de opdrachtof onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienstzijnde derden, indien dit zijns inziens een doeltreffende of doelmatige uitvoering van deopdracht bevordert.
8 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht door de opdrachtnemer werkzaamhedenzijn verricht ten behoeve van de opdrachtgever die niet vallen onder de werkzaamhedenzoals omschreven in of volgend uit de aanvaarding van de opdracht, wordt aan de daaropbetrekking hebbende aantekeningen in de administratie van de opdrachtnemer hetvermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in opdracht van de opdrachtgever zijnverricht. Deze aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijds overleg tussen deopdrachtnemer en de opdrachtgever.

Artikel 8: OVERMACHT
1 Indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdigof niet volledig kan nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak,waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt oorlog en oorlogsgevaar, mobilisatie,burgeroorlog, oproer, molest, diefstal, brand, ingrijpende temperatuurschommelingen,slechte weersomstandigheden, waterschade, overstroming, aardbeving en anderenatuurrampen,verbeurdverklaring en andere overheidsmaatregelen, werkstaking, stremmingvan vervoer, defecten aan machinerieën, nietlevering van noodzakelijke materialen enhalffabrikaten door derden, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf vande opdrachtnemer als bij ingeschakelde derden, worden die verplichtingen opgeschort totdatde opdrachtnemer redelijkerwijs in staat kan worden geacht deze op de overeengekomenwijze na te komen.
2 Indien op grond van overheidswege gestelde voorschriften of uit veiligheidsoverwegingenvan de opdrachtnemer door enige omstandigheid niet kan worden gevergd dat hij deopdracht (verder) uitvoert, heeft de opdrachtnemer het recht de nakoming van zijnverplichtingen op te schorten.
3 De opdrachtgever heeft, in geval een situatie als bedoeld in lid 1 of lid 2 van dit artikel zichvoordoet, niet het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, noch ontstaatin die gevallen voor de opdrachtnemer een verplichting tot vergoeding van enige schade.

Artikel 9: (DRUK-)PROEVEN
1 De opdrachtgever is gehouden de door de opdrachtnemer aan hem ter controle terbeschikking gestelde (druk) proeven zorgvuldig en met bekwame spoed op fouten engebreken te controleren en zijn oordeel aan de opdrachtnemer te doen toekomen.
2 Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat deopdrachtnemer de aan de proeven voorafgaande daarmee verbonden werkzaamhedenovereenkomstig de opdracht heeft uitgevoerd.
3 Indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn in het eerste lid genoemde verplichting geldtdit als goedkeuring in de zin van het tweede lid.
4 Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomenprijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van dezeproeven in de prijs zijn inbegrepen.
Artikel 10: AUTEURSRECHTEN ETC.
1 De opdrachtgever garandeert de opdrachtnemer dat door de uitvoering van de opdrachtgeen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens deAuteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op hetgebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom, dan wel het recht metbetrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer zowelin als buiten rechte van alle aanspraken die derden krachtens deze wetten of regelgevinggeldend kunnen maken.
2 Alle bij de uitvoering van de opdracht tot stand gekomen zaken en werken worden geachtin hun geheel en uitsluitend volgens de inzichten van de opdrachtnemer tot stand te zijngekomen. De opdrachtnemer is derhalve uitsluitend rechthebbende op ieder auteursrecht ofander recht van intellectuele eigendom dat ontstaat op alle bij uitvoering van de opdrachtvervaardigde zaken en werken, alsmede op de in de opdracht bedoelde eindproducten. Hetin de vorige twee volzinnen bepaalde geldt ook indien de desbetreffende werkzaamheden ofzaken als afzonderlijke post op de offerte, in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
3 Alle rechten van industriële of intellectuele aard met betrekking tot van de opdrachtnemerafkomstige of door hem gebruikte werkwijzen, adviezen etc. zullen en blijven zowel tijdensals na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en in uitsluitende eigendom aan deopdrachtnemer toebehoren, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkomingdaarvan van de opdrachtgever zelf of van bij de uitvoering van de opdracht ingeschakeldederden. De opdrachtgever verkrijgt slechts een gebruiksrecht, dat bovendien beperkt is totde in de opdracht begrepen afgeleverde zaken. Meer in het bijzonder geldt dat het resultaatvan enige werkzaamheid waardoor rechten van intellectuele eigendom zijn ontstaan, nochaan derden ter bewerking of verveelvoudiging beschikbaar mogen worden gesteld, nochdoor de opdrachtgever zelf mogen worden bewerkt of verveelvoudigd. De uitoefening vandeze rechten openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen is zoweltijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk uitsluitend aan de opdrachtnemervoorbehouden.
4 Bij overtreding van het in lid 3 gestelde verbeurt de opdrachtgever aan opdrachtnemer eendirect opeisbare boete van € 225,= per dag dat de overtreding duurt, zonder dat daartoe eeningebrekestelling is vereist, en onverminderd het recht van de opdrachtnemer op vergoedingdoor de opdrachtgever van alle voor de opdrachtnemer daaruit voortvloeiende schade.

Artikel 11: PRIJZEN; DECLARATIE EN KOSTEN
1 Voor het formuleren van voorstellen en vervaardigen van offertes worden door deopdrachtnemer geen kosten berekend, tenzij voor de opstelling ervan specifiek onderzoeknoodzakelijk is. In dat geval zal vooraf een opgave worden gegeven van de omvang van dewerkzaamheden van de opdrachtnemer en van de daarmede gepaard gaande kosten die inrekening zullen worden gebracht.
2 Het bedrag dat wegens vergoeding van de door de opdrachtnemer verrichtewerkzaamheden in rekening wordt gebracht is, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen,berekend volgens de gebruikelijke tarieven van de opdrachtnemer. Indien de opdrachtontwerpwerkzaamheden omvat, zullen steeds ook alle werkzaamheden verband houdendemet de voorbereiding daarvan in rekening worden gebracht.
3 Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voorrekening van de opdrachtgever.
4 De door de opdrachtnemer gemaakte kosten worden aan de opdrachtgever in rekeninggebracht. Deze kosten bestaan onder meer uit de prijzen van de te verwerken materialen,declaraties van ingeschakelde derden en vervoer, verzenden verzekeringskosten.
5 Meerof minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaanindien zij niet meer of minder bedragen dan tien procent. Het meerof minder geleverde wordtin rekening gebracht, respectievelijk op de rekening in mindering gebracht.
6 Alle tarieven zijn exclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting en overige door deoverheid opgelegde heffingen. Deze worden apart vermeld in de factuur en zijn voor rekeningvan de opdrachtgever.
7 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstipvan levering, door ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst nog onbekendefactoren, de prijzen van hulpmaterialen, lonen of welke prijsbepalende factoren dan ookwijziging hebben ondergaan, is de opdrachtnemer gerechtigd ter zake van de opdrachtovereengekomen tarieven dienovereenkomstig en zonder overleg met de opdrachtgeveraan te passen, evenwel met een maximumoverschrijding van tien procent. Dit percentagezal niet worden overschreden zonder nader overleg met de opdrachtgever, waarbij tot eeneventuele herziening van de opdracht kan worden besloten. In alle gevallen geldt dat dekostenstijgingen na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomentijdstip van levering van zaken of verrichten van diensten, die ontstaan zijn door vanoverheidswege goedgekeurde wijziging van de tariefstelling, zullen kunnen wordendoorberekend, voor zover dit in overeenstemming is met het tariefbeleid van het Ministerievan Economische Zaken.
8 Indien de uitvoering van de opdracht door de opdrachtnemer wordt opgeschort ofbeëindigd, heeft de opdrachtnemer recht op volledige betaling van tot op het Algemenevoorwaarden Print4Sign versie 1.1 mei 2007 moment van opschorting of beëindiging verrichtewerkzaamheden en gemaakte kosten.

Artikel 12: EIGENDOM HALFFABRIKATEN, PRODUCTIEMIDDELEN ETC.
1 Alle door de opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de opdracht vervaardigdezaken, zoals productiemiddelen, halffabricaten en hulpmiddelen blijven in eigendomtoebehoren aan de opdrachtnemer, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
2 De opdrachtnemer is niet gehouden de in het eerste lid bedoelde zaken aan deopdrachtgever af te geven.
3 De opdrachtnemer is niet gehouden de in het eerste lid bedoelde zaken, alsmede resten,zoals snijafval etc. van het door de opdrachtgever aangeleverd materiaal en producten voorde opdrachtgever te bewaren. Indien de opdrachtnemer en de opdrachtgever overeenkomendat deze zaken door de opdrachtnemer zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duurvan ten hoogste één jaar en zonder dat de opdrachtnemer instaat voor de geschiktheid totherhaald gebruik.

Artikel 13: AFLEVERING EN LEVERINGSTERMIJN
1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering van zaken ter plaatsewaar de opdrachtnemer zijn bedrijf uitoefent.
2 Bij een online transactie betreffende een consumentenkoop dienen de goederen binnen30 dagen te zijn geleverd in gebreke waarvan de transactie door opdrachtgever kan wordenontbonden en de koopsom binnen 30 dagen na inroepen ontbinding door opdrachtnemerdient te worden gerestitueerd.
3 Een door de opdrachtnemer opgegeven leveringstermijn heeft slechts indicatievebetekenis, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijnbetreft. De opdrachtnemer is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuimnadat de opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
4 De gebondenheid van de opdrachtnemer aan een overeengekomen uiterste termijn vervaltindien en zodra de opdrachtgever de opdracht wijzigt, tenzij de geringe betekenis vande wijziging of de geringe duur van het oponthoud de opdrachtnemer in redelijkheid nietnoodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door hem planmatig in de tijd vastgestelde inzetvan productiecapaciteit.
5 De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer,gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdigeaflevering door de opdrachtnemer mogelijk te maken.
6 Bij nietnaleving door de opdrachtgever van het in het vorig lid gestelde, vervalt voorde opdrachtnemer de verplichting om binnen de aanvankelijk overeengekomen uiterste leveringstermijn de overeengekomen prestatie te verrichten. Deze verplichting vervalteveneens indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen zoals die zijnomschreven in de artikelen 9 en 17. Zij vervalt ook in de situaties die beschreven worden in deartikelen 4, 8 en 18.

Artikel 14: ONDERZOEK BIJ AFLEVERING; AFWIJKINGEN
1 De opdrachtgever is verplicht terstond na de aflevering van de diensten en/of zaken grondigna te gaan of de prestatie van de opdrachtnemer deugdelijk en overeenkomstig de opdrachtis.
2 De prestatie van de opdrachtnemer geldt tussen partijen steeds als deugdelijk enovereenkomstig de opdracht, indien de opdrachtgever na aflevering het geleverde of eengedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derdenheeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen of heeft doen bewerken.3 Dit artikel heeft ook betrekking op opdrachten die mede omvatten het (de)monteren ofvervoeren van zaken.
4 Afwijkingen van geringe betekenis, daaronder begrepen afwijkingen wat betreft kleur, vande in de opdracht bedoelde prestatie of van een (druk) proef brengen geen verandering in deop partijen rustende verplichtingen en vormen aldus geen reden voor bijvoorbeeld afkeuring,korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.
5 Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of eenondergeschikte invloed op de (gebruiks) waarde van het geleverde hebben, worden steedsgeacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

Artikel 15: RECLAME
1 Een reclame met betrekking tot de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden of(af)geleverde zaken of het bedrag van de factuur, dient de opdrachtgever binnen zevendagen na het moment van afleveren respectievelijk na de factuurdatum schriftelijk aan deopdrachtnemer mede te delen.
2 Indien de opdrachtgever aantoont dat hij een gebrek redelijkerwijze niet eerder kon of hadhoeven ontdekken, dient de opdrachtgever binnen zeven dagen na de ontdekking van hetgebrek, een reclame schriftelijk aan de opdrachtnemer mede te delen.
3 In de gevallen genoemd in het tweede lid en derde lid van artikel 14 komt aan deopdrachtgever nooit enige recht van reclame toe.
4 Na het verstrijken van de in het eerste en tweede lid genoemde termijnen vervalt het rechtvan reclame.
5 Reclame schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
6 Ingeval van een gerechtvaardigde reclame heeft de opdrachtnemer de keuze tussenaanpassing van het bedrag van zijn declaratie, het verbeteren of opnieuw verrichten vanwerkzaamheden waarvan het resultaat afgekeurd is, en de vervanging van de geleverdezaken, dan wel van het gebrekkig of beschadigd gedeelte daarvan, nadat deze zaken tijdigaan de opdrachtnemer zijn geretourneerd.

Artikel 16: GARANTIE
1 Van iedere garantie op door de opdrachtnemer geleverde zaken zijn uitdrukkelijkuitgesloten: normale slijtage (daaronder begrepen geleidelijke verkleuring, verkrijting englansvermindering), verlichting (daaronder begrepen de lamp), iedere vorm van schadeontstaan bij of na het door de opdrachtgever zelf aanbrengen van zelfklevende materialen,schade door ondeskundig of onzorgvuldig gebruik, schade ontstaan na of tengevolge van nade levering aangebrachte veranderingen.
2 De opdrachtnemer garandeert de deugdelijkheid van de constructie van geleverde zakenvoor de duur van maximaal drie maanden na aflevering, doch nimmer verder strekkend dande aan de opdrachtnemer zelf door diens toeleverancier verstrekte garantie.
3 De opdrachtnemer garandeert de deugdelijkheid van de door ons geplaatste constructiestot maximaal windkracht 7.
4 De garantie voor door de opdrachtnemer geleverde, maar door anderen vervaardigdezaken, omvat uitsluitend de door deze anderen aan de opdrachtnemer verleende garantie.
5 Met betrekking tot garantie geldt uitsluitend het hier gestelde, behoudens voor zovertussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 17: BETALING
1 De opdrachtnemer bepaalt de betalingsvoorwaarden. Het staat de opdrachtnemer vrij eenaanbetaling te verlangen alvorens hij een begin maakt met de uitvoering van de opdracht.Indien geen aanbetaling vooraf overeen is genomen, geldt het volgende. Betaling van hetfactuurbedrag door de opdrachtgever dient te zijn geschied binnen veertien dagen nafactuurdatum, in Nederlandse valuta, ten kantore van de opdrachtnemer of door middel vanstorting ten gunste van een door de opdrachtnemer aan te wijzen bankof postbankrekening,waarbij als betaling slechts zal gelden de mededeling van de betreffende bankinstelling dathet factuurbedrag is bijgeschreven op de aangewezen rekening. De betaling dient evenwelcontant bij aflevering plaats te vinden indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is dieniet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Betaling geschiedt netto en zonderenig recht op korting, schuldvergelijking of opschorting.
2 De opdrachtnemer is gerechtigd, bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, naaflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling teverlangen van alle voor de gehele opdracht gemaakte kosten, zoals die van films en (druk)proeven.
3 Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft betaald, is hij vanrechtswege in verzuim. In zodanig geval zijn alle vorderingen die de opdrachtnemer op deopdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar en heeft de opdrachtnemer, zonder naderesommatie of ingebrekestelling het recht de “wettelijke rente bij handelsovereenkomsten” inrekening te brengen tot op de datum van de algehele voldoening, een en ander onverminderdde verdere rechten welke de opdrachtnemer heeft.
4 Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft betaald, kande opdrachtnemer met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van iedereopdracht opschorten.
5 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning vanenige vordering van de opdrachtnemer op de opdrachtgever komen ten laste van deopdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het verschuldigdebedrag, met een minimum van € 50,= exclusief omzetbelasting.
6 Betalingen aan de opdrachtnemer strekken in de eerste plaats tot delging van vervallenrente en incassokosten en vervolgens tot kwijting van de langst uitstaande vordering(factuur).
7 De in de leden 3 en 5 genoemde verhogingen treden uitsluitend in de plaats vanvergoeding van vertragingsschade. Naast deze vergoeding kan schadevergoeding op grondvan de wet worden gevorderd.
8 Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevershoofdelijk verbonden ter zake van de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikelweergegeven, dit ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

Artikel 18: RETENTIERECHT, EIGENDOMSVOORBEHOUD EN PANDRECHT
1 De opdrachtnemer is bevoegd om zaken van de opdrachtgever die hij onder zich heeft,alsmede die zaken die door de opdrachtnemer zijn samengesteld of opgesteld in opdrachtvan de opdrachtgever niet aan de opdrachtgever of aan derden af te geven, totdat deopdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer heeft voldaan.
2 Het volledige eigendomsrecht op door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverdezaken blijft onvoorwaardelijk bij de opdrachtnemer, totdat de opdrachtgever aan al zijnverplichtingen jegens de opdrachtnemer die voortvloeien uit de opdracht, heeft voldaan. Totdit moment zal de opdrachtgever geen enkele daad van beschikking over genoemde zakenstellen.
3 De opdrachtgever verleent de opdrachtnemer pandrecht op alle zaken van deopdrachtgever die in het kader van de uitvoering van de opdracht door de opdrachtgever inde macht van de opdrachtnemer zijn gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeende opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welken hoofde ook aan de opdrachtnemerverschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder medebegrepen.

Artikel 19: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
1 Op alle offertes, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten en op daaruitvoortspruitende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Offertes,aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten worden geacht in Nederland te zijn gedaan,respectievelijk gegeven, gesloten en uitgevoerd.
2 Een geschil is aanwezig, wanneer een van de partijen verklaart dat dit het geval is.
3 Bevoegd tot het kennisnemen van geschillen is uitsluitend de Arrondissementsrechtbank teAlkmaar, tenzij het onderwerp van geschil tot de competentie van de kantonrechter behoort.

Artikel 20: DEPOT
1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hoorn onder nummer:37112732. Algemene voorwaarden M2 Printing B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN PRINT M2 PRINTING B.V. VOOR LEVERANTIES, DIENSTEN EN VERHUUR

B VERHUUR
1. Deze algemene verhuurvoorwaarden zijn, onder nadrukkelijke uitsluiting van eventuele(inkoop) voorwaarden van de huurder, van toepassing op alle overeenkomsten metbetrekking tot de verhuur van goederen van M2 Printing B.V.. In deze voorwaarden wordtonder “huurder” verstaan iedere wederpartij bij voormelde contractuele verhouding.
2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is deze overeenkomst aangegaan vooronbepaalde tijd.
3. Bij de aanvang van de huurovereenkomst dient de huurder de gehuurde goederenzelf bij de verhuurder op te halen en bij het einde van de overeenkomst dient de huurderhet gehuurde bij verhuurder terug te bezorgen, tenzij tussen partijen schriftelijk isovereengekomen dat verhuurder zich met het brengen en/of terughalen van de gehuurdegoederen zal belasten. In het laatst bedoelde geval geschiedt het brengen en/of terughalenvan het gehuurde voor rekening van de huurder. Indien de gehuurde goederen na afloop vande huurovereenkomst niet of niet tijdig worden geretourneerd, is de verhuurder gerechtigdvoor ieder(e) (deel van een) dag dat de goederen niet of niet tijdig zijn geretourneerddaarvoor de dagprijs in rekening te brengen.
4. Indien de verhuurder zich jegens huurder heeft verplicht de gehuurde goederen aan dehuurder te bezorgen, zal de verhuurder ernaar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan deovereengekomen leveringstermijn te houden. Overschrijding van de leveringstermijn kanechter nimmer aanspraak geven op schadevergoeding, ook niet na ingebrekestelling.
5. Tenzij hiervan schriftelijk melding is gemaakt wordt de huurder geacht de gehuurdegoederen zonder gebreken en in geheel gereinigde staat te hebben ontvangen. Indien degehuurde goederen worden geleverd inclusief reserveonderdelen, dienen bij vervangingvan onderdelen de vervangen onderdelen bij verhuurder ingeleverd te worden. In gevalde huurder de reserveonderdelen en/of vervangen onderdelen niet of niet volledig bijverhuurder heeft ingeleverd, is de huurder gehouden de tegenwaarde van deze goederenaan verhuurder te vergoeden. Zo nodig is verhuurder gerechtigd de tegenwaarde van dereserveonderdelen en/of vervangen onderdelen te compenseren met een door de huurderbetaalde waarborgsom.
6. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is huurder verplicht bij ontvangst van degehuurde goederen aan verhuurder een door verhuurder vast te stellen waarborgsomte betalen. Indien na het einde van de huurovereenkomst de gehuurde goederen zijnterugbezorgd, is verhuurder verplicht de waarborgsom aan huurder te restitueren, onderaftrek van verhuurder nog toekomende huurpenningen, schadevergoeding en/of kosten.Indien op enig moment tijdens de looptijd van deze overeenkomst de als dan totaal doorhuurder verschuldigde huurpenningen het bedrag van de waarborgsom overschrijdenis verhuurder gerechtigd aanvulling van de waarborgsom door huurder met een doorverhuurder vast te stellen bedrag te verzoeken. Indien huurder aan dit verzoek tot aanvullinggeen gevolg geeft, is verhuurder gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op tezeggen.
7. De huurder is verplicht om de gehuurde goederen overeenkomstig de bestemmingte gebruiken, waarbij de bedieningsvoorschriften die huurder bij de aflevering van degehuurde goederen door verhuurder zijn overhandigd in acht genomen moeten worden.Het is huurder niet toegestaan veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen.Zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder is huurder niet gerechtigd de gehuurdegoederen weder te verhuren of anderen in gebruik te geven. Huurder dient verhuurderonmiddellijk in kennis te stellen indien beslag wordt gelegd op huurders roerende ofonroerende goederen of op de gehuurde goederen of indien op enige andere wijze deeigendomsrechten van de verhuurder dreigen te worden geschaad, indien huurdersfaillissement wordt uitgesproken, indien aan hem surseance van betaling wordt verleend of hijanderszins het beheer over zijn vermogen verliest of indien huurder voornemens is Nederlandmetterwoon te verlaten. In geval van beslaglegging is huurder verplicht om de beslagleggerde overeenkomst onverwijld ter inzage te geven. Huurder is verplicht de verhuurder te allentijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen.
8. De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aande verhuurder te melden. Zonder toestemming van M2 Printing B.V. mag de huurder niettot reparatie overgaan. Veranderingen en/of reparaties aan de gehuurde goederen zal deverhuurder slechts in zijn eigen werkplaats aanbrengen en/of verrichten. Indien het gebrekof de schade aan het gehuurde materiaal buiten schuld van de huurder is ontstaan heeft dehuurder het recht op vervanging van de betreffende goederen gedurende de verdere duurvan deze overeenkomst, mits voorradig. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor enig doorde huurder geleden schade ten gevolge van enig gebrek en/of schade aan de gehuurde goederen. Alle schade aan het gehuurde ten gevolge van onvakkundige behandeling hiervandoor huurder of derden aan wie huurder het gehuurde ten gebruik heeft afgestaan en alleandere schade ten gevolge van enige oorzaak, die niet als normale slijtage kan wordenbeschouwd wordt door verhuurder voor rekening van huurder gerepareerd. Indien huurder,om welke redenen dan ook, buiten staat is om de gehuurde goederen aan verhuurderterug te bezorgen, is huurder verplicht aan verhuurder een door verhuurder te bepalenschadevergoeding te betalen ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurdegoederen, onverlet de verplichting tot huurpenningen.
9. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen is huurder verplicht de gehuurdegoederen, vanaf het moment van afgifte door verhuurder, op zijn kosten tegen alleverzekerbare risico’s te verzekeren en gedurende de looptijd van de overeenkomst verzekerdte houden. De verzekering dient te worden afgesloten bij een solide maatschappij en optenminste normale voorwaarden. De huurder is verplicht op eerste aanvraag de polis(sen)en premiekwitanties aan verhuurder te tonen. Voor zover enige wettelijke regeling daartoeontoereikend mocht zijn, worden alle rechten en vorderingen welke voor huurder uit deverzekering mochten voortvloeien door ondertekening van de huurovereenkomst aanverhuurder verpand. Indien het transport van het gehuurde door verhuurder wordt verzorgdzijn de goederen tijdens dit transport, met uitzondering van een eigen risico van € 2.000,per gebeurtenis voor risico van de huurder, verzekerd. Bij een eventuele transportschade zaldit bedrag of , indien de schade minder bedraagt, aan huurder in rekening worden gebracht.Voor schade die aan de huurder of aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik vanhet gehuurde zou kunnen ontstaan, is verhuurder niet aansprakelijk, zelfs niet indien dezeschade het gevolg zou zijn van het verwerken van ondeugdelijk materiaal of van het bestaanvan een constructiefout in het gehuurde. Huurder is gehouden verhuurder schadeloos testellen en te vrijwaren voor alle vorderingen welke derden tegen de verhuurder ter zake vande door of met het gehuurde veroorzaakte schade aanhangig te maken.
10. Deze overeenkomst kan te allen tijde met onmiddellijke ingang worden opgezegd. Deopzegging door de huurder kan slechts geschieden door terugbezorging van alle gehuurdegoederen bij de verhuurder. Indien is overeengekomen, dat verhuurder bij het beëindigenvan deze overeenkomst de gehuurde goederen bij huurder zal ophalen, dient de huurder eenopzegtermijn van minimaal 24 uur in acht te nemen. Bij beëindiging van deze overeenkomstzullen de goederen in dezelfde conditie waarin zij zijn verstrekt weer ter beschikking vande verhuurder worden gesteld. Indien daarbij blijkt, dat het gehuurde gebreken vertoont ofbeschadigd is en/of het gehuurde gereinigd dient te worden, is de verhuurder gerechtigd dereparatie en/of reinigingskosten in rekening te brengen. Verhuurder kan deze overeenkomst,zonder dat sommatie of ingebrekestelling vereist is, met onmiddellijke ingang beëindigenindien huurder geen gevolg geeft aan het verzoek van verhuurder de waarborgen aante vullen of indien huurder enige andere verplichting uit deze overeenkomst niet of niet behoorlijk nakomt. Verhuurder kan deze overeenkomst eveneens met onmiddellijke ingangbeëindigen, zonder dat sommatie of ingebrekestelling vereist is, indien beslag wordt gelegdop huurder roerende of onroerende goederen of op de gehuurde goederen, indien huurdersurseance van betaling wordt verleend, indien huurder in staat van faillissement wordtverklaard of anderszins het beheer over zijn vermogen verliest of indien huurder overlijdt ofNederland metterwoon verlaat.
11. Wijzigingen en/of aanvullingen en/of annuleringen van deze overeenkomst zijn slechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken zijn, indienstrijdig met deze voorwaarden niet geldig.
12. Tenzij op grond van een door verhuurder gesloten verzekering de schade geheel dekt danwel de schade geheel is te verhalen op een leverancier van verhuurder of een andere derde,is een eventuele schadevergoedingsverplichting uit hoofde van contractuele of wettelijkeaansprakelijkheid van M2 Printing B.V. jegens huurder beperkt tot het netto factuurbedrag.Huurder vrijwaart M2 Printing B.V. tegen schadeclaims van derden. De uitsluitingen enbeperkingen van aansprakelijkheid gelden eveneens door M2 Printing B.V. terzake van deverhuur van zaken, gegeven adviezen en geleverde diensten.
 

AANLEVERSPECIFICATIES

Bestanden: Uitsluitend; PDF, TIFF of Jpeg
Resolutie: 100 DPI voor hoge resolutie prints, 50 DPI (minimaal) voor groot formaat prints (op eindformaat)
Verhouding: Bestand in verhouding opmaken bij voorkeur 10% of 100% van het uiteindelijke formaat.
Volvlakkleuren: Maak gebruik van het PMS kleurenpalet, en vermeld vervolgens de PMS soort en het nummer.
Teksten: Omzetten naar lettercontouren

Wij vertalen deze kleuren naar CMYK opbouw, waarmee wij de PMS kleuren zo goed mogelijk benaderen.

Levervoorwaarden:
Maximaal 10% afwijking t.o.v. aantal, formaat, gewicht en kleur. Bestanden anders aangeleverd dan genoemd in de aanleverspecificaties kunnen leiden tot een prijsaanpassing en verlenging van de leveringstermijn.

Kosten voor het aanleveren van nieuw(e) bestand(en) na het ontvangen van de orderbevestiging zijn € 15,00 per bestand. Kosten voor het wijzigen van het factuuradres na uitleveren van de producten bedragen € 45,00.

Geen drukwerkmarkeringen zoals paskruizen en snijtekens in het document plaatsen.
Opmaak op netto (schoon) formaat aanleveren.

Eventueel kunnen wij ook de DTP of een creatief ontwerp voor u verzorgen
Naar boven
youtube